Bekkelaget barnehage

 Bekkelaget barnehage ligger sentralt til i Bekkelaget på Åkershagan, med korte avstander til tur-stier, skog, Trollparken, samt et lite steinkast fra Mjøsa. Eier av barnehagen er Stiftelsen Ungdom i Oppdrag barnehager, som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Vi har en del pedagogisk opplegg ut fra dette som kombineres lett med retningslinjene i forskriften til Lov om Barnehager: "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver"  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

I Bekkelaget barnehage bruker vi MyKid som digital kommunikasjons-plattform. Her legges blant annet månedsplaner, nyhetsbrev og bilder ut, samtidig er det et kommunikasjonsverktøy mellom foreldre og ansatte. Våre satsingsområder har i flere år vært "etikk, religion og filosofi" og "språk, tekst og kommunikasjon". I 2018/2019 er vårt satsingsområde "Kommunikasjon, språk og tekst". Samtidig har det vært et stort fokus på vennskap og relasjoner. Vi har tre matdager i uka. Onsdager serverer vi brødmat, torsdager rullerer barnegrupper på å lage en fiske-middagsrett og på fredager får vi levert suppe fra en ISS-catering kantine på Kjonerud i Ottestad. De leverer god og variert mat som lages fra bunnen. Resterende dager har barna med matpakke. Frukt serverer vi i barnehagen hver dag.

Videre på denne nettsiden vil det ligge sentral info om barnehagen. Vi har også en facebook side som vi jevnlig legger ut bilder på. For mer detaljert info, ta kontakt: maily.reinemo@ywam.no eller telefonnummer: 46908066.


Blåveisen
Blåveisen er avdelingen for 3- 5 åringer. Det er 24 plasser å¨denne avdelingen. På Blåveisen jobber 2 barnehagelærere,1 fagarbeider og 1 assistent. Her deler vi ofte avdelingen inn i mindre grupper, for lettere å se hvert enkelt barn og for en bedre gjennomføring av ulike aktiviteter. 
De eldste barna, skolestarterne har egen gruppe en gang i uken med egne turer og skoleforberedende aktiviteter. Det gledes til å bli gammel nok til å komme i førskolegruppa! Som avslutning før sommeren har alltid førskolegruppa tur til Oslo, til Botanisk hage og Zoologisk museum på Tøyen.
 
Under frileken inne organiseres stasjoner med ulike aktiviterer/leker som barna velger fra dag til dag. Vi har språkgrupper og lekegrupper en til to ganger i uka. Der jobber vi blant annet med ordgrupper, over-og underbegreper, og abstrakt og konkret språk. Vi bruker blant annet "Snakkepakken" i disse gruppene, og personalet er kurset i dette. Vi har også stor bevissthet på å gi barna førstehåndserfaringer med begrepene, "vi snakker om det vi gjør".  Vi legger stor vekt på de ansatte som språkmodeller, for den aller viktigste språkopplæringen foregår i dialogen. Et godt språk kommer barnet til gode på alle felt senere i livet. På Blåveisen har vi 2 "dagens barn", hvor det går på omgang hvem som innehar det vervet. Da er barna ekstra hjelpere på avdelingen og er med og ordner til måltidene, teller opp og deler ut mat og drikke. Det er alltid stas å være dagens barn. Vi har en fast turdag i uka hvor vi går turer i nærmiljøet, ellers er vi ute mange timer hver dag, ofte etter lunsj og fram til barnehagen stenger. 
Solstua
Solstua er avdelingen for de som er 0-2 år, fra høsten 2018 er d
et 15 plasser der. På Solstua er det 2 barnehagelærere, 1 fagarbeider og 2 assistenter som jobber. Dette er avdelingen, som for de fleste barna, er det første møtet med barnehagen, og vi legger stor vekt på en god tilvennings-periode når barnet starter opp i barnehagen.

På Solstua har vi to gruppedager i uka, "rød" og "blå" gruppe har opplegg hver for seg
. Vi velger å gjøre dette fordi vi ønsker at alle barna skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utvikling. Vi er delt i grupper fram til lunsj.  Det er viktig at denne fasen blir en god opplevelse for barnet og at de får tid til å knytte seg til personalet, og bli vant med å være borte fra mor og far. 
Språk, tekst og kommunikasjon jobbes blant annet med ved at vi har en vegg, "språkveggen", på avdelingen hvor det er bilder av fokusord som er ulike etter tema og årstid. Her legges det vekt på de ansatte som gode språkmodeller.
Vi er ute hver dag, som regel på formiddagen og på den varme årstiden også på ettermiddagen. Da bruker vi uteområdet vårt og vi har også en egen inngjerding som vi kan være og leke i. Vi har en turdag i uka hvor vi går på tur i nærmiljøet. Etter lunsj er tiden satt av til hvile, både for de som sover og de som ikke sover lenger. De som sover gjør det i vogner ute, mens de andre har en rolig stund med dempet lys og eventuelt litt musikk eller høytlesning/lydbok inne.


Visjon og pedagogisk arbeidsgrunnlag


Vår visjon:Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god framtid for hver enkelt.  


Dette betyr at vi i ord og handling 
vil formidle at den enkelte er unik og verdifull bare fordi den er til. Personalet vil jobbe med hvordan vi
best 
mulig kan ha visjonen som en veileder i de ulike situasjonene i barnehagen. Vi ønsker å se glade barn som er trygge på omgivelsene og sin egen mestring, men også sin verdi uavhengig av hva de får til.

Vi jobber ut i fra Rammeplanen for barnehager, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Ny rammeplan trådte i kraft fra august 2017, og vi arbeider systematisk med implementering av denne. I tråd med dette har vi utarbeidet; handlingsplan mot mobbing, retningslinjer for et sunt kosthold, og retningslinjer for digital praksis i barnehagen vår. Vi har også lagt tydeligere føringer for de tilvenningene barna skal gjennom, fra oppstart i barnehagen, overgang til ny avdeling, og til skole. I tillegg har vi innført hvilestund, etter lunsj også på Blåveisen som et resultat av at Rammeplanen (2017) sier at vi skal ivareta barnas behov for ro og hvile. Dette har blitt en god situasjon som vi opplever at barna setter pris på. 

Bekkelaget barnehage har på lik linje med de andre private og de kommunale barnehagene, samt grunnskolene i Stange kommune vært med på gjennomføringen av utviklingsarbeidet "Framtida er nå". Et av de overordnede målene i dette arbeidet var at "vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget." Skal vi gjøre en god jobb i barnehagen kreves det at vi reflekterer og analyserer arbeidet vårt, og ser om vi når eller er på vei mot de mål som er satt på nasjonalt, kommunalt og vår barnehages nivå. "Framtida er nå", ga oss gode analyseverktøy, og dette videreføres i utviklingsarbeidet "Kultur for læring" som også de nærmeste nabokommunene deltar i. Under dette vektlegges også arbeid med språk, som vi allerede har hatt som satsingsområde i flere år. I "Kultur for læring" bruker vi kompetansepakkene som ligger på "Sprakloyper.no". Dette er moduler med fokus på språk som vi blant annet jobber med på personalmøter og planleggingsdager.


Personalet
Det er viktig for oss med faglig kompetente, nære og glade voksne som er tilstede i øyeblikkene som deles med barna. Vi verdsetter trygghet, trivsel og kvalitet for både barn og ansatte. Du og barna møter lekne ansatte med vekt på humor og barnets beste i fokus i alt det vi foretar oss. 
Vi prioriterer videreutdanning og kursing for de ansatte, vi jobber i en sektor under stadig forandring på grunn av mer forskning på feltet, det er derfor viktig at vi følger med og holder oss oppdaterte. "Til barnas beste, og med barnet i fokus."