Bekkelaget barnehage

 Bekkelaget barnehage ligger sentralt til i Bekkelaget på Åkershagan, med korte avstander til tur-stier, skog, Trollparken, samt et lite steinkast fra Mjøsa. Vi er en kristen barnehage, og eier av barnehagen er Stiftelsen Ungdom i Oppdrag barnehager, som er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Vi har en del pedagogisk opplegg ut fra dette, som kombineres lett med retningslinjene i forskriften til Lov om Barnehager: "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver"  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 
Ellers har Bekkelaget barnehage hatt gleden av å være en mangfoldig barnehage, og har i alle år hatt mange ulike nasjonaliteter. Dette får vi stor glede av gjennom å se at vi alle er like verdifulle uavhengig av bakgrunn, kultur, etnisitet og religion, og det er alltid stas når vi får ta del i musikk og sanger fra andre kulturer. 

I Bekkelaget barnehage bruker vi MyKid som digital kommunikasjons-plattform. Her legges blant annet månedsplaner, nyhetsbrev og bilder ut, samtidig er det et kommunikasjonsverktøy mellom foreldre og ansatte. Våre satsingsområder året 2020/2022 er: Kultur for læring: "Skape og opprettholde et godt barnehagemiljø" og "Språk, tekst og kommunikasjon". Under disse satsingsområdene er det et stort fokus på vennskap og relasjoner, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Vi har tre matdager i uka. Vi har en dag med brødmåltid og to dager med varmrett, hvor det lages en fiske-middagsrett en av dagene. Resterende dager har barna med matpakke. Frukt serverer vi i barnehagen hver dag (Under koronatidene har dette vært noe annerledes).

Videre på denne nettsiden vil det ligge sentral info om barnehagen. Vi har også en facebook side som vi jevnlig legger ut bilder på. For mer detaljert info, ta kontakt: maily.reinemo@ywam.no eller telefonnummer: 46908066.


Blåveisen
Blåveisen er avdelingen for 3- 5 åringer. Dette året er vi 20 barn på denne avdelingen, med 4 ansatte. På Blåveisen jobber 2 barnehagelærere og 2 fagarbeidere. Vi deler avdelingen inn i 3 grupper fast hver dag. Vi ser at dette skaper trygghet, det fremmer vennskap, barna får roe ned i en hverdag full av ulike inntrykk og det styrker relasjonene mellom barna og personalet og barna. 
De eldste barna, skolestarterne har egen gruppe en gang i uken med egne turer og skoleforberedende aktiviteter. Det gledes til å bli gammel nok til å komme i førskolegruppa! Som avslutning før sommeren har førskolegruppa tur til Oslo, til Botanisk hage og Zoologisk museum på Tøyen.
 
Uken består av masse god frilek både inne og ute, samt ulike aktiviterer som språkgrupper og temadager. Der jobber vi blant annet med ordgrupper, over-og underbegreper, og abstrakt og konkret språk. Vi bruker blant annet "Snakkepakken" i disse gruppene, og personalet er kurset i dette. Vi har også stor bevissthet på å gi barna førstehåndserfaringer med begrepene, "vi snakker om det vi gjør".  Vi legger stor vekt på de ansatte som språkmodeller, for den aller viktigste språkopplæringen foregår i dialogen. Et godt språk kommer barnet til gode på alle felt senere i livet. Vi har en fast turdag i uka hvor vi går turer i nærmiljøet, ellers er vi ute mange timer hver dag, ofte etter lunsj og fram til barnehagen stenger. 
Solstua
Solstua er avdelingen for de som er 0-3 år. I år er d
et 15 barn på Solstua. Vi deler Solstua i to grupper store deler av dagen. Det er 3 barnehagelærere, 2 fagarbeider og 1 assistent som jobber på denne avdelingen. Dette er avdelingen, som for de fleste barna, er det første møtet med barnehagen, og vi legger stor vekt på en god tilvennings-periode når barnet starter opp i barnehagen.

På Solstua deler vi opp i grupper så langt det går
. Vi velger å gjøre dette fordi vi ønsker at alle barn skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utvikling. Det er viktig at denne fasen blir en god opplevelse for barnet og at de får tid til å knytte seg til personalet. 
Hovedfokus på Solstua er "Trygghet, trivsel, omsorg, vennskap og relasjoner".
Vi er ute hver dag, som regel på formiddagen og på den varme årstiden også på ettermiddagen. Solstua har et eget uteområdet, slik at de kan være atskilt fra de litt større barna. Vi har en turdag i uka hvor vi går på tur i nærmiljøet. Etter lunsj er tiden satt av til hvile, både for de som sover og de som ikke sover lenger. De som sover gjør det i vogner ute, mens de andre har en rolig stund med dempet lys og eventuelt litt musikk eller høytlesning/lydbok inne.


Visjon og pedagogisk arbeidsgrunnlag


Vår visjon: Å Kjenne Gud og gjøre han kjent! Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god framtid for hver enkelt.  


Dette betyr at vi i ord og handling 
vil formidle at den enkelte er unik og verdifull bare fordi den er til. Personalet vil jobbe med hvordan vi
best 
mulig kan ha visjonen som en veileder i de ulike situasjonene i barnehagen. Vi ønsker å se glade barn som er trygge på omgivelsene og sin egen mestring, men også sin verdi uavhengig av hva de får til.

Vi jobber ut i fra Rammeplanen for barnehager, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Ny rammeplan trådte i kraft fra august 2017, og vi arbeider systematisk med implementering av denne. I tråd med dette har vi utarbeidet; handlingsplan mot mobbing, retningslinjer for et sunt kosthold, og retningslinjer for digital praksis i barnehagen vår. Vi har også lagt tydeligere føringer for de tilvenningene barna skal gjennom, fra oppstart i barnehagen, overgang til ny avdeling, og til skole. I tillegg har vi innført hvilestund, etter lunsj også på Blåveisen som et resultat av at Rammeplanen (2017) sier at vi skal ivareta barnas behov for ro og hvile. Dette har blitt en god situasjon som vi opplever at barna setter pris på. 

Bekkelaget barnehage har på lik linje med de andre private og de kommunale barnehagene, samt grunnskolene i Stange kommune vært med på gjennomføringen av utviklingsarbeidet "Framtida er nå". Et av de overordnede målene i dette arbeidet var at "vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget." Skal vi gjøre en god jobb i barnehagen kreves det at vi reflekterer og analyserer arbeidet vårt, og ser om vi når eller er på vei mot de mål som er satt på nasjonalt, kommunalt og vår barnehages nivå. "Framtida er nå", ga oss gode analyseverktøy, og dette videreføres i utviklingsarbeidet "Kultur for læring" som også de nærmeste nabokommunene deltar i. Under dette vektlegges det å "Skape og opprettholde et godt barnehagemiljø" i barnehagen. Dette er et satsingsområde for alle barnehager i Stange kommune.  Dette jobber personalet blant annet med i hverdagene i barnehagen, på avdelingsmøter, på personalmøter og planleggingsdager.


Personalet
Det er viktig for oss med faglig kompetente, nære og glade voksne som er tilstede i øyeblikkene som deles med barna. Vi verdsetter trygghet, trivsel, glede og kvalitet for både barn og ansatte. Du og barna møter lekne ansatte med vekt på humor og barnets beste i fokus i alt det vi foretar oss. 
Vi prioriterer videreutdanning og kursing for de ansatte, vi jobber i en sektor under stadig forandring på grunn av mer forskning på feltet, det er derfor viktig at vi følger med og holder oss oppdaterte. "Til barnas beste, og med barnet i fokus."